stanovy-cheznet-z-s

Návrh – Stanovy CHEZNET, z.s.
Čl. 1
Název a sídlo spolku
1.1. Název spolku zní: CHEZNET, z.s.
1.2. Sídlem spolku je: obec Cheznovice, PSČ 338 06.

Čl. 2
Právní postavení spolku
2.1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek založený k naplňování společného
zájmu jeho členů. Spolek je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
2.2. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit
z něho.
2.3. Členové spolku neručí za jeho dluhy.

Čl. 3
Účel spolku, hlavní a vedlejší činnost spolku
3.1. Účelem spolku je šíření informačních a komunikačních technologií, jakož i
informací a znalostí s nimi spjatých.
3.2. Hlavní činností spolku je:
a) výzkum, vývoj a šíření technických a programových prostředků, vhodných pro
budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií;
b) vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů
spolku, sdílení dat a služeb a testování vyvíjených prostředků;
c) snaha o rozšíření internetu pro každého zájemce z řad členů spolku;
d) provozování lokálního informačního systému;
e) poskytování poradenských a konzultačních služeb členům spolku;
f) spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.
3.3. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním nebo jinou výdělečnou činností.
3.4. Spolek může vedle hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní
činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Za tím účelem spolek
může zejména poskytovat přístup do páteřní přenosové sítě spolku a umožnit její
využití třetím osobám, obstarávat potřebné servisní služby a provádět k tomu
potřebné investice.
3.5. Zisk z hlavní i vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost
včetně správy spolku.

Čl. 4
Členství
4.1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, starší 15 let, která souhlasí
s účelem spolku a těmito stanovami.
4.2 Členem spolku se může stát také právnická osoba, která souhlasí s účelem spolku
a těmito stanovami. Právnickou osobu zastupuje statutární orgán, ledaže
právnická osoba určí jiného zástupce.
4.3. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního
nástupce.
4.4. Členství ve spolku je stejného druhu.

Čl. 5
Vznik a zánik členství
5.1. Členství ve spolku vzniká přijetím za člena spolku. Uchazeč o členství ve spolku
podává písemnou žádost o přijetí a hradí vstupní příspěvek, podáním žádosti
uchazeč projevuje vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem
spolku.
5.2. O přijetí za člena rozhoduje rada spolku. Rada spolku není povinna své rozhodnutí
odůvodnit. Členství vzniká dnem rozhodnutí rady spolku o přijetí uchazeče za
člena. V případě rozhodnutí rady spolku o nepřijetí uchazeče za člena spolku se
uchazeči vrací uhrazený vstupní příspěvek.
5.3. Členství ve spolku zaniká:
a) nezaplacením členského příspěvku;
Členství zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani ve lhůtě 30 dnů ode
dne doručení písemné výzvy k zaplacení, ačkoliv byl člen na tento následek ve
výzvě upozorněn. Členství zaniká dnem uplynutí lhůty stanovené ve větě
předchozí.
b) vystoupením člena;
Člen je oprávněn vystoupit ze spolku na základě písemného oznámení
zaslaného radě spolku, členství zaniká dnem, ke kterému je oznámení radě
spolku doručeno.
c) úmrtím člena nebo zánikem či přeměnou právnické osoby;
d) vyloučením člena.
Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil stanovy, vnitřní předpisy a
řády spolku nebo povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu
nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení
povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen spolku,
v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti
kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení
seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu k prospěchu.
O vyloučení člena rozhoduje členská schůze a členství zaniká, dnem doručení
rozhodnutí o vyloučení vyloučenému členovi.
e) zánikem spolku.

Čl. 6
Práva a povinnosti členů spolku
6.1. Člen spolku má právo:
a) účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení
záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání
členské schůze;
b) volit a být volen do orgánů spolku;
c) obracet se na orgány spolku s podněty, stížnostmi a žádostmi a žádat o jejich
vyřízení;
d) podílet se na činnosti spolku;
e) být informován o činnosti spolku a stavu jeho hospodaření.
6.2. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku, vnitřní předpisy a řády spolku;
b) řídit se rozhodnutími orgánů spolku;
c) aktivně se podílet na plnění úkolů spolku;
d) řádně a včas hradit členské příspěvky;
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy, dobré jméno a dobrá pověst spolku.

Čl. 7
Seznam členů
7.1. Spolek vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisuje u fyzické osoby jméno
a příjmení, datum narození, bydliště a telefonický a e-mailový kontakt, u právnické
osoby se zapisuje název, sídlo, IČO a telefonický a e-mailový kontakt.
7.2. Zápis a výmazy týkající se členství osob ve spolku provádí rada spolku, a to do 30
dnů ode dne vzniku či zániku členství či oznámení o změně zapsaného údaje.
7.3. Každý člen spolku, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku do 30 dnů od
podání žádosti na náklady spolku potvrzení s výpisem ze seznamu členů
obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič,
a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo
dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
7.4. Seznam členů není zpřístupněn, je neveřejný.
7.5. Člen spolku je povinen oznámit radě spolku změnu údaje, zapsaného k jeho
osobě, a to do 7 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 8
Členské příspěvky
8.1. Člen spolku je povinen platit členské příspěvky, jejichž výši a splatnost může určit
Finanční řád, který je vnitřním předpisem spolku a je schvalován členskou schůzí.

Čl. 9
Orgány spolku
9.1. Orgány spolku jsou:
a) členská schůze jako nejvyšší orgán spolku;
b) rada spolku jako výkonný orgán spolku;
c) předseda rady spolku jako statutární orgán spolku.
Návrh stanov spolku Stránka 4 z 6
9.2. Za výkon funkce ve volených orgánech spolku nepřísluší odměna, za výkon této
funkce přísluší pouze náhrada hotových výdajů.
9.3. Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté.

Čl. 10
Členská schůze
10.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Právo účastnit se členské schůze
mají všichni členové spolku.
10.2. Do působnosti členské schůze náleží:
a) určení hlavního zaměření činnosti spolku;
b) rozhodnutí o změně stanov a vnitřních předpisů spolku;
c) schvalování zprávy o výsledku hospodaření spolku, roční účetní závěrky,
rozpočtu spolku a výroční zprávy spolku;
d) hodnocení činnosti dalších orgánů spolku a jeho členů;
e) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;
f) schvalování úkolů spolku pro další příslušné období;
g) volba o odvolání členů rady spolku;
h) rozhodování o vyloučení člena spolku;
i) určení počtu členů rady sdružení.
10.3. Členskou schůzi svolává k zasedání rada spolku podle potřeby, nejméně jedenkrát
do roka.
10.4. Rada spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů
spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů
od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské
schůze na náklady spolku sám.
10.5. Pozvánka na členskou schůzi se zasílá členům spolku nejméně 14 dní před jejím
konáním, a to buď písemně na adresu bydliště či sídla člena spolku nebo na jeho
e-mailovou adresu evidovanou v seznamu členů. Pozvánka musí obsahovat
alespoň místo, čas a pořad zasedání členské schůze.
10.6. Člen spolku je oprávněn nechat se na zasedání členské schůze zastoupit na
základě písemné plné moci.
10.7. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. O změně
stanov, zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně rozhoduje členská schůze
dvoutřetinovou většinou hlasů členů spolku, v ostatních věcech rozhoduje většinou
hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech
členů spolku jsou rovné. Hlasuje se veřejně, aklamací.
10.8. Jednání zahajuje předseda spolku nebo pověřený člen rady spolku, který po
ověření, zda je členská schůze schopna se usnášet, zajistí volbu předsedy
zasedání a zapisovatele.
10.9. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání členské schůze při jeho
ohlášení, lze rozhodnout jen se souhlasem 3/5 většiny členů spolku. O změně
stanov, zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, nebyly-li tyto záležitosti
zařazeny na pořad zasedání členské schůze při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen
se souhlasem všech členů spolku.
10.10. Ze zasedání členské schůze vyhotovuje rada spolku zápis, a to do 30 dnů od
ukončení členské schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak,
kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo byl zvolen předsedou a zapisovatelem, jaká
usnesení členská schůze přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku
může nahlížet do zápisu ze zasedání v sídle spolku.

Čl. 11
Rada spolku
11.1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, za svou činnost odpovídá členské
schůzi.
11.2. Do působnosti rady spolku náleží:
a) volba předsedy rady spolku z členů rady spolku;
b) koordinace činnosti spolku;
c) svolávání členské schůze;
d) příprava podkladů pro zasedání a rozhodování členské schůze;
e) plnění usnesení členské schůze;
f) schvalování vnitřních předpisů a řádů, zejména provozních řádů, s výjimkou
vnitřních předpisů schvalovaných členskou schůzí;
g) rozhodování o přijetí za člena spolku;
h) vedení seznamu členů spolku;
i) správa majetku spolku, odpovědnost za hospodaření spolku;
j) příprava návrhu Finančního řádu a dalších vnitřních předpisů schvalovaných
členskou schůzí.
11.3. Rada spolku je tříčlenná. Členem rady je vždy předseda rady spolku jako
statutární orgán spolku.
11.4. Radu spolku svolává předseda rady spolku podle potřeby, a to nejméně čtyřikrát
ročně.
11.5. Rada spolku je schopná usnášet se za účasti většiny svých členů a rozhoduje
většinou hlasů zúčastněných členů.
11.6. K zajištění činnosti spolku může rada zřídit odborné komise.

Čl. 12
Předseda rady spolku
12.1. Předseda rady spolku (dále jen předseda) je individuálním statutárním orgánem
spolku.
12.2. Předseda je volen radou spolku z členů rady.
12.3. Předseda jedná jménem spolku, podepisuje za spolek tak, že k jeho názvu připojí
svůj podpis.
12.4. Předseda plní rozhodnutí rady spolku a připravuje podklady pro jednání rady
spolku.

Čl. 13
Hospodaření spolku
13.1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Návrh stanov spolku Stránka 6 z 6
13.2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary, dotace, granty, sponzorské příspěvky;
b) výnosy z majetku;
c) zisk z hlavní a vedlejší činnosti;
d) členské příspěvky.
13.3. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské
schůzi zprávu o výsledku hospodaření spolku a účetní závěrku. Rada spolku je
povinna připravit účetní závěrku za předchozí kalendářní rok nejpozději do konce
února následujícího kalendářního roku.
13.4. Zisk z činnosti spolku se použije pro spolkovou činnost včetně správy spolku
v souladu s pravidly schválenými v rozpočtu.

Čl. 14
Zánik spolku
14.1. Spolek zaniká způsobem stanoveným zákonem.

Čl. 15
Závěrečná ustanovení
15.1. Pobočný spolek se nezakládá.
15.2. Znění těchto stanov je účinné dnem jejich schválení a bylo schváleno na valné
hromadě konané dne 23.6.2017.
15.3. Stanovy v úplném znění jsou uloženy v sídle spolku