Pozvánka na valnou hromadu

CHEZNET

IČO: 270 13 472, sídlo: č.p. 34, 338 06 Cheznovice

POZVÁNKA
na valnou hromadu

Pověřený člen spolku v souladu se stanovami a zákonem svolává

valnou hromadu spolku,

která se koná dne 13.10.2017 v 18:00 hodin v Cheznovicích, restaurace Klub Triana, Cheznovice 38, 33806

Pořad jednání

1) Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady

2)   Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov spolku

3) Volba členů rady spolku

Návrh znění stanov je zveřejněn na http: www.cheznet.cz/index.php/stanovy-cheznet-z-s/

Cheznovice, dne 15.9.2017

Karel Erben

člen spolku pověřený

svoláním valné hromady